ताजा
kaji-ba

सपनाबाट ब्युँझेपछि तरबार फ्याँके काजीबाले…

दसैं भन्ने बित्तिकै हामी प्राय : पंक्षीको काटमार सम्झन्छौँ । खसीबोका, राँगाभैसी, कुखुरा, हाँसलगायत प्राणीको बध र त्यसबाट प्राप्त मासुलाई उत्सव–प्रसादका रुपमा लिनेको सङ्ख्या नेपाली समाजमा धेरै छ तर शास्त्रहरूले निहत्था र कमजोर पशुपक्षीको हत्याबाट प्राप्त हुने कुरालाई उपयोग गर्न निषेध गरेको छ । वेद र उपनिषद्का दर्जनौँ पङ्क्तिले हिंसालाई निषेध

  • magne-buda
  • Asmita Basnet
  • Bale and Cokroz
  • 13987915_1594378590859264_296247194_o
  • 13933488_1593200520977071_1135514199_n
  • Garima Panta2
  • dhurmus-suntali
  • ljktdf nlntsnfsdL{x?sf] xft]dfnf] cleofg–@)&@ åf/f cfof]lht lrq tyf d"lt{ snf k|bz{gLdf cle?rLk"j{s lrq snfsf] gh/ ug'{x'Fb} ;+:s[ltljb Pjd ztfAbL k'?if ;Todf]xg hf]zL . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .
  • Sahid married
  • Rajina Rimal